Chuong Trinh Doi Pho Dai Dich - Ban Tin So 2

Chương Trình Đối Phó Đại Dịch
Bản Tin Số 2 -- Ngày 14 tháng 4, 2020

Trình bày trực tuyến (webinar)
“Tìm hiểu các chương trình vay tiền cho giới tiểu thương trong Đạo Luật CARES Act”
Ngày Thứ Năm 16 tháng 4, 2020
Lúc 3:00 – 4:30 pm giờ Hoa Thịnh Đốn
Ghi danh trước: https://attendee.gotowebinar.com/regist…/7020971487800960781

Diễn giả gồm các chuyên gia với nhiều kinh nghiệm:
- Gs.Ts. Khương Hữu Lộc
- Ts. Phan Quang Trọng
- Bà Jane Nga-Dung Nguyễn, Alpha Realtors
- Ông Dan Trần, AllTax LLC
- Cô Trang-Khanh Trần, Giám Đốc Điều Hành BPSOS
Có phần hướng dẫn điền đơn vay tiền theo chương trình vay tiền để trả lương (PPP) và chương trình vay tiền để bù đắp thiệt hại kinh tế do tai hoạ (EIDL).

Đây là buổi đầu trong loạt buổi trình bày về các đề tài liên quan đến kinh tế và y tế trong hoàn cảnh đại dịch. Ghi danh để nhận thông tin về các buổi trình bày kế tiếp: https://lp.constantcontactpages.com/su/a8MMBoX/bpsos

Buổi trình bày sắp đến:
“Các cơ hội về cấp khoản cho các tổ chức phi lợi nhuận để đối phó đại dịch”

Đọc thêm
ĐẠO LUẬT CARES ACT
Tóm Tắt Các Điểm Chính

Để giúp người dân, hệ thống y tế và các doanh nghiệp đối phó với đại dịch coronavirus, đến nay Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua và Tổng Thống đã ký ban hành 3 đạo luật.

1. Families First Coronavirus Response Act (Gia Đình Trên Hết - Đáp Ứng lại Đại Dịch Coronavirus): Chủ nhân phải cho nhân viên hưởng các ngày nghỉ bệnh và được hưởng lương, thử nghiệm về Coronavirus được miễn phí, mở rộng chương trình trợ cấp thực phẩm và trợ cấp thất nghiệp…

2. Preparedness & Response Supplemental Appropriation Act (Ngân Sách Bổ Túc để Sẵn Sàng Đáp Ứng) với ngân khoản bổ túc là 8.3 Tỷ dollars cấp cho các bộ để đáp ứng lại các chi tiêu cần thiết nhằm phòng chống đại dịch Coronavirus.

3. Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act đã thông qua Quốc Hội Hoa Kỳ và được Tổng Thống ban hành ngày 27 tháng 3, 2020. Đạo luật này sẽ cung cấp một ngân khoản 2,200 tỷ dollars (2.2 trillions) để cứu vãn và phuc hồi nền Kinh Tế Hoa Kỳ, đồng thời trợ giúp các tiểu thương và gia đình ngừơi Mỹ. Các khoản ngân sách chính bao gồm:
- Tặng $1,200 cho các cá nhân với lương bổng/lợi tức dưới $75,000; và $2,400 cho vợ và chồng với lương bổng/lợi tức dưới $150,000
- 10 tỷ dollars tiền thất nghiệp bổ sung $600/tuần trong 4 tháng
- 500 tỷ dollars trợ cấp cho các công - kỹ nghệ,
- 377 tỷ dollars trợ cấp và cho các tiểu thương (small businesses) vay, xin xem chi tiết về chương trình này nơi đoạn (paragraph) dưới đây,
- 100 tỷ dollars cho công nghệ bệnh viện,
- Kỹ Nghệ Hàng Không (Airlines) được chính phủ trợ cấp 29 tỷ và cho vay 29 tỷ dollars,
- Chính quyền Liên Bang trợ cấp $150 tỷ dollars cho các Tiểu Bang và các địa phương, để giúp trả trợ cấp thất nghiệp,
- 10.5 tỷ dollars cho Bộ Quốc Phòng để điều động vệ binh quốc gia, nếu cần, và nghiên cứu và chế tạo thuốc chủng ngừa và chữa trị các bệnh do vi khuẩn (virus) gây ra,
- 200 triệu dollars cho chương trình chữa và khám bệnh qua Internet (telemedicine-on line),
- 25 tỷ dollars cho chương trình trợ cấp thực phẩm (Food Stamps and Child Nutrition),
- 24 tỷ dolllars giúp cho nhà nông và nhà chăn nuôi súc vật (farmer/rancher),
- 30 tỷ dollars cho các chương trình giáo dục khẩn cấp cho các trường đại học và các khu học chính….

Chương Trình Trợ Cấp và cho các Tiểu Thương (Small Businesses) Vay Tiền

Ngân khoản dành cho chương trình này là 377 tỷ dollars gồm các tiết mục sau:
- 349 tỷ để thiết lập chương trình Paycheck Protection Program (PPP) cho các tiểu thương vay nhằm tiếp tục duy trì số nhân viên làm việc như trước khi có đại dịch, số tiền vay không phải hoàn trả lại cho chính phủ nếu thực hiện được mục đích này,
- 17 tỷ để giúp Tiểu thương hoãn không phải trả các khoản nợ trong 6 tháng, chính phủ sẽ trả cho các khoản nợ này trong thời gian này; ngoài ra Tiểu Thương còn được cấp tín chỉ để trừ thuế tương đương với 50% tiền trả lương khi đại dịch hoành hành,
- 10 tỷ để chính phủ ứng trước (advance) cho các Tiểu Thương vay qua chương trình Economic Injury Disaster Loan (EIDL) khi họ nộp đơn vay nhằm thanh toán các khoản chi cấp thiết để bù đắp vào các thiệt hại do đại dịch gây ra. Tiền ứng trước này, tối đa là $10,000 có thể không phải hoàn trả lại cho chính phủ.
- 1 tỷ dollars để hỗ trợ cho: các cơ quan đối tác như Small Business Development Center (Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương), Women Business Center (Trung Tâm Tiểu Thương Phụ Nữ), chi trả cho dịch vụ huấn luyện và cố vấn cho các Tiểu Thương Thiểu Số, chi trả cho số nhân viên được tuyển dụng làm việc cho Small Business Administration (Cơ Quan Quản Trị Tiểu Thương) để điều hành dịch vụ cho vay tiền qua các chương trình nêu trên.