Thi Viết về Gia Đình

Vấn Nạn và Giải Pháp cho Gia Đình Người Việt tại Hoa Kỳ

Bên cạnh việc cộng đồng Việt Nam đang tiếp tục lớn mạnh và phát triển tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng nhận thấy các gia đình Việt Nam đang phải đối diện với nhiều vấn đề đặc trưng – từ việc tìm cách bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ, cho đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như gia đình tan vỡ. Trong cuộc thi viết vào tháng 8 này, chúng tôi xin đề ra một cuộc thảo luận trong cộng đồng với đề tài: Theo bạn thì những mối quan tâm cấp thiết nhất đối với các gia đình Việt Nam ngày nay tại Hoa Kỳ là gì?  Và đâu là những giải pháp khả hữu?