Cơ hội đóng góp với Bảo Tàng Viện Quốc Tế về Tội Ác Cộng Sản Mạch Sống, ngày 4 tháng 10, 2018 http://machsongmedia.com Theo thông tin từ BPSOS, tổ chức này được mời và đã chính thức nhận lời hỗ trợ cho đề án thành lập Bảo Tàng Viện Quốc Tế cho các Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản và Trung Tâm Nghiên Cứu về các Tội Ác Cộng Sản (International Museum for The Victims of Communism and Research Center of Communist Crimes). Bảo Tàng Viện này sẽ...