LTS: Đây là một bài viết được đăng trên trang Facebook Đề Án Dân Quyền Việt Nam, một trang cung cấp các thông tin nhằm giúp người Việt Nam trong nước tìm hiểu thêm về luật Việt Nam và một số luật quốc tế liên quan. Ngày 13 tháng 1, 2021   http://machsongmedia.org   Ngày 5 tháng 1 năm 2021, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử ba ông Phạm Chí Du~ng, Nguyễn Tường Thuỵ và Lê Hữu Minh Tuấn thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập...

Hãy ủng hộ

Support our causes

Mach Song Media is a non-profit that promotes International Advocacy, Helping Refugees, and Building Civil Society. We're a non-profit and rely on community support to continue our mission of helping build a better world.

Help Today