Thông Báo BPSOS, ngày 29 tháng 10, 2021 http://machsongmedia.org  Ngày 23 tháng 10, chúng tôi ra thông báo để tìm 6 thiện nguyện viên dạy Anh văn cho khoảng 75 đồng bào ở Thái Lan đang trong hoặc đã xong tiến trình phỏng vấn định cư Hoa Kỳ hoặc Canada. Đến nay, một số lớp dạy Anh văn đã bắt đầu. Chỉ mấy ngày sau khi đăng thông báo đã có trên 20 người ghi danh tình nguyện, gần phân nửa là người ở Canada và số còn lại ở Hoa Kỳ. Có một...

Thông Báo BPSOS, ngày 23 tháng 10, 2021 Hiện nay có khoảng 75 người Việt đang trong hoặc đã xong tiến trình phỏng vấn định cư Hoa Kỳ và Canada. Để giúp họ chuẩn bị cho sự thay đổi lớn trong cuộc sống, chúng tôi kêu gọi đồng hương ở 2 quốc gia này tình nguyện bỏ ra 1 tiếng mỗi tuần để dạy Anh văn và chia sẻ kinh nghiệm về đời sống ở Hoa Kỳ hoặc Canada. Đây là cách để những người đi trước dìu dắt những đồng bào kém may mắn đi sau. Hiện nay có...

Page 1 of 22