• BPSOS phát hành tập 2 của giáo trình về đào tạo lãnh đạo cho xã hội dân sự   Mạch Sống, ngày 24 tháng 5, 2022 http://machsongmedia.org   Hôm nay, BPSOS phát hành Tập 2 của giáo trình “đào tạo lãnh đạo”, tập trung vào những nguyên tắc căn bản về hoạt động mang tính tổ chức.    Từ năm 2015, BPSOS đã thực hiện chương trình huấn luyện 12 tháng về khả năng lãnh đạo cho khoảng 300 người hoạt...

Số báo cáo với quốc tế tăng vọt BPSOS, ngày 26 tháng 5, 2022 http://machsongmedia.org Từ năm 2015, BPSOS thực hiện các khoá đào tạo dài hạn và ngắn hạn cho thành viên của trên 200 cộng đồng tôn giáo và bản địa ở Việt Nam. Hơn 300 người đã tham gia khoá đào tạo 12 tháng và khoảng 2 nghìn người đã qua các khoá đào tạo ngắn hạn, từ vài buổi đến vài tháng. Một chỉ dấu về hiệu quả của chương trình đào tạo là khả năng thu thập, kiểm chứng và...

Page 1 of 27