Số báo cáo với quốc tế tăng vọt BPSOS, ngày 26 tháng 5, 2022 http://machsongmedia.org Từ năm 2015, BPSOS thực hiện các khoá đào tạo dài hạn và ngắn hạn cho thành viên của trên 200 cộng đồng tôn giáo và bản địa ở Việt Nam. Hơn 300 người đã tham gia khoá đào tạo 12 tháng và khoảng 2 nghìn người đã qua các khoá đào tạo ngắn hạn, từ vài buổi đến vài tháng. Một chỉ dấu về hiệu quả của chương trình đào tạo là khả năng thu thập, kiểm chứng và...

Page 3 of 29