Hoàng Lê

Sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, những cái loa tuyên truyền của Cộng Sản không ngớt ngày đêm ra rả về cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, cũng chính những cái loa tuyên truyền ấy lại cố tình bôi đen mọi mặt của cuộc sống nhân dân miền Nam. Thế nhưng, sau bao nhiêu năm qua, sự thật vẫn là sự thật.

Chỉ riêng về mặt xã hội, Cộng Sản thường rêu rao rằng tệ nạn nghiện hút, mãi dâm không hề có trên đất Bắc. Sì ke, ma túy, mãi dâm... chính là sản phẩm sa đọa của xã hội miền Nam, đẩy con người xuống hố sâu vực thẳm. Một khi đã thống nhất đất nước, miền Nam “đã được hoàn toàn giải phóng”, dưới chế độ “ưu việt xã hội chủ nghĩa”, những tệ nạn đó sẽ được tẩy xóa, tất cả mọi người sẽ được sống trong một xã hội lành mạnh, tiến bộ và văn minh.

Page 26 of 26