LỜI DẪN: Việt Nam là một quốc gia có chính sách hà khắc về tôn giáo. Một trong những biện pháp mang tính hệ thống được áp dụng với người dân theo đạo Tin Lành thuộc các sắc tộc thiểu số miền núi nhằm ép buộc họ bỏ đạo là tịch thu giấy tờ tùy thân, đuổi ra khỏi bản làng khiến họ phải sống như thú hoang trong rừng sâu. Theo điều tra chưa đầy đủ của BPSOS, ở Việt Nam có ít nhất 10,000 người là nạn nhân của biện pháp trừng phạt này. Họ bị tước đoạt...

Can Thiệp Các Hồ Sơ “Vô Quốc Gia” Vì Lý Do Tôn Giáo Ở Việt Nam   Thông Cáo của BPSOS   Ngày 19 tháng 5 năm 2020 BPSOS tiếp tục vận động để giải quyết tình trạng của những người ở Việt Nam bị đặt vào tình trạng vô hộ tịch hộ khẩu vì lý do tôn giáo. Chúng tôi kêu gọi sự hậu thuẫn cho nỗ lực vận động này, bằng 3 cách sau đây. Ký tên thư chung gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Chúng tôi đang thu thập chữ ký của các tổ chức ký tên chung bức...

Page 7 of 76