Ngày 22 tháng 8: Hãy cùng nhau tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo hay niềm tin

  • Vận động quốc tế theo dõi và sẵn sàng can thiệp

Mạch Sống, ngày 15 tháng 8, 2019

http://machsongmedia.com

Theo ước đoán của tổ chức BPSOS, số cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm Nạn Nhân Bị Bạo Hành Vì Tôn Giáo Hay Niềm Tin năm nay có triển vọng sẽ vượt con số một trăm.

“Tính đến ngày hôm nay chúng tôi biết được 10 cộng đồng người Hmong và người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, 7 cộng đồng Cao Đài và 1 cộng đồng Phật Giáo ở Việt Nam sẽ hưởng ứng,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói. “Số cộng đồng Công Giáo hưởng ứng cò lẽ sẽ rất đông.”

Ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đại Hội Đồng LHQ đã đồng thuận thông qua Nghị Quyết Số A/RES/73/296 quyết định ngày 22 tháng 8 từ năm nay trở đi sẽ là ngày mà toàn thế giới tưởng niệm các nạn nhân của sự bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Xem: https://undocs.org/en/A/RES/73/296 (nguyên bản tiếng Anh) và http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1459-2019-06-13-15-38-00.html (bản dịch tiếng Việt).