Uỷ Hội Hoa Kỳ lên tiếng cho các nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo

  • Tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển được nêu tên đầu tiên

Mạch Sống, ngày 25 tháng 2, 2021

http://machsongmedia.org

Tại buổi điều trần hôm nay, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) giới thiệu 2 chương trình để “chiếu rọi ánh sáng lên” các trường hợp bị bách hại vì lý do tôn giáo.

Chương trình thứ nhất là danh sách các nạn nhân bị đàn áp nghiêm trọng vì lý do tôn giáo. Theo Bà Gayle Manchin, Chủ Tịch USCIRF, Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Frank R. Wolf, được Quốc Hội thông qua cuối năm 2016, giao trách nhiệm cho Uỷ Hội USCIRF lập danh sách này để theo dõi tình trạng đàn áp tôn giáo ở những quốc gia bị cho là vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng.

Ông Tony Perkins, Phó Chủ Tịch USCIRF, đã dùng hồ sơ của Tín Đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển để mở đầu phần giới thiệu danh sách này. Đến nay danh sách đã có trên 1,000 hồ sơ nạn nhân. Ở Việt Nam, ngoài Ông Truyển còn 35 trường hợp Công Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Phật Giáo Ân Đàn Đại Đạo, Tin Lành Tây Nguyên và Tin Lành Hmong.

Chương trình thứ hai được giới thiệu là chương trình bảo trợ tù nhân lương tâm tôn giáo. Mỗi Uỷ Viên của USCIRF đều bảo trợ một hoặc nhiều tù nhân lương tâm tôn giáo. Nữ Luật Sư Anurima Bhargava, Phó Chủ Tịch USCIRF, bảo trợ Ông Nguyễn Bắc Truyển. Năm 2019, Bà Bhargava hướng dẫn phái đoàn thị sát Việt Nam và đã tiếp xúc đại diện của các nhóm tôn giáo bị bách hại. Bà Bhargava đã gặp riêng Bà Bụi Thị Kim Phượng, vợ của Ông Truyển.

USCIRF hearing Nguyen Bac Truyen

Cả 2 chương trình kể trên tập trung vào 14 quốc gia được Uỷ Hội đề nghị đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC). Việt Nam ở trong số các quốc gia này. Riêng danh sách các nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo, Uỷ Hội nới rộng phạm vi để bao gồm thêm 15 quốc gia trong danh sách theo dõi đặc biệt.

Một nỗ lực rất mới của USCIRF liên quan đến 2 chương trình kể trên là thúc đẩy chế tài các thủ phạm gây ra sự bách hại. Năm 2020 Quốc Hội Hoa Kỳ cấp ngân sách cho Uỷ Hội USCIRF để lập danh sách những giới chức chính quyền là thủ phạm đằng sau chính sách hoặc hành vi bách hại tôn giáo ở tại 14 quốc gia bị đề nghị chỉ định CPC. Quốc Hội sẽ dùng danh sách này để yêu cầu Hành Pháp chế tài những thủ phạm ấy.

“Tôi tin chắc là một số giới chức Việt Nam đã lọt vào danh sách này,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói.

Trong năm 2020 BPSOS đã cung cấp thông tin về nhiều chục giới chức Việt Nam cho Uỷ Hội USCIRF.

Xem lại buổi điều trần, có phần dịch tiếng Việt:

https://www.facebook.com/VNFoRB